AVÍS LEGAL

 

Les presents condicions regulen l’ús i el contingut del servei del Portal d’Internet (d’ara endavant, Portal o Pàgina web o Web) que el grup empresarial SORIGUÉ, (d’ara endavant, SORIGUÉ) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

 

DADES GENERALS

 

En conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a la seva disposició les dades relatives al titular de la pàgina web que està visitant.

CIMEXCO, S.A.O. (d’ara endavant CIMEXCO) és la titular de la pàgina web accessible des del domini www.sorigueinmobiliaria.com. CIMEXCO està domiciliat a l’Av. General Perón 38, 28020 Madrid, amb CIF B78127438, inscrit al Registre Mercantil de Madrid, Volum 8.366, Foli 39, Full núm. M-134.900.

En aquesta pàgina web es troben una sèrie de continguts que, amb caràcter informatiu, es presenten per a mostrar l’activitat del nostre grup empresarial i dels serveis que oferim. El principal objectiu d’aquest Portal és facilitar a qualsevol usuari, i especialment als clients, informació relativa a les nostres activitats i permetre el contacte d’aquests agents externs amb aquesta.

En aquesta pàgina web podrà trobar elements sotmesos a protecció per la normativa de propietat intel·lectual i el dret de marques. Si us plau, consulti el contingut relatiu a aquest punt a les nostres condicions.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En compliment del que es disposa al Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com la normativa de privacitat vigent a cada moment, s’informa l’usuari que totes les dades personals que poden ser tractades a través de la present pàgina web, així com elements incorporats a la mateixa —galetes o xarxes socials—, són tractades conforme a les disposicions establertes en la citada normativa.

Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals, que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds que pogués fer-nos i oferir-li els serveis web informatius, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica, quan sigui sol·licitada.

CIMEXCO ha establert una política de privacitat juntament amb unes polítiques associades a la normativa de referència, que està disponible en aquesta pàgina web. Si us plau, consulti aquestes polítiques per a obtenir més informació. Si ho desitja, pot posar-se en contacte amb nosaltres amb el següent correu electrònic, on resoldrem els seus dubtes respecte a política de dades personals: rgpd@sorigue.com

 

CONDICIONS D’ÚS

 

L’accés a aquesta pàgina web és gratuït. La utilització del Portal atribueix, per defecte, la condició d’Usuari del mateix (d’ara endavant, Usuari) i implica l’acceptació de totes les condicions, sense cap reserva per part seva, incloses en aquest Avís Legal, d’aquelles altres contingudes a la nostra Política de Privacitat i Política de Galetes, i les que puguin derivar-se de la normativa vigent i que no es contemplen expressament en el present avís.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari de la web de Sorigué implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions, i fins on les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si, pel motiu que fos, no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquesta web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Les condicions que regeixen els diferents serveis disponibles en aquesta web estan subjectes, entre altres, a la següent normativa, en la part que resulti d’aplicació: Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) així com la normativa de privacitat vigent a cada moment, Reial decret llei 1/2007, de 16 de Novembre, que aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres Lleis complementàries; com la normativa de propietat intel·lectual o normativa del dret de marques.

 

XARXES SOCIALS

 

CIMEXCO forma part del GRUP SORIGUÉ, que es troba present en xarxes socials a les quals pot accedir des de la nostra pàgina web. Twitter®, LinkedIn®, Pinterest® i Google+®. Quan un usuari accedeix a aquestes, surt de la nostra plataforma i passa a estar sotmès a les condicions establertes pel prestador de la xarxa social. Si us plau, llegeixi detingudament les condicions establertes abans d’acceptar l’accés i ús de les xarxes.

Quan un usuari introdueix informació o elements en les xarxes socials, implicant els nostres perfils corporatius, i aquesta informació sigui contrària a la política de la nostra empresa, és a dir, contrària a la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic, es procedirà a la seva retirada de manera immediata. Cimexco no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualssevol altres mitjans que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador.

 

RESPONSABILITATS

 

Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general, amb la finalitat d’informar de les diferents activitats i serveis que oferim des de CIMEXCO. CIMEXCO no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

Els Usuaris han de mantenir l’adequada disponibilitat i seguretat dels elements emprats per a navegar per internet. CIMEXCO no serà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a CIMEXCO.

CIMEXCO no assumeix responsabilitats sobre l’ús continuat i disponibilitat d’aquesta plataforma web. No es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web. Així mateix, CIMEXCO es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació d’aquest, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat per això.

Li comuniquem que qualsevol preu que pugui veure a la nostra web serà solament orientatiu i no vinculant. Si l’usuari desitja saber-ho amb exactitud, haurà de contactar a través d’algun dels mitjans convinguts amb el departament corresponent de l’empresa.

CIMEXCO no es fa responsable de la mala utilització del portal per part dels usuaris, de la continuïtat del servei web, dels continguts oferts per altres webs o aplicacions a les quals es pugui accedir des del nostre portal.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

CIMEXCO és titular o disposa de la corresponent llicència o cessió d’ús sobre els diferents continguts presents en aquesta pàgina web, entre els quals s’inclouen —de manera merament enunciativa— les marques, textos, fotografies, gràfics, links, audiovisuals, dibuixos, dissenys, programari, codi de font i informacions incorporades a aquest efecte, exposats al llarg del Portal Web. Queden exceptuats els drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa. Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de CIMEXCO són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Solament apareixen a la web a l’efecte de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

El sol fet d’aparèixer a la present web no significa cessió d’ús a l’usuari. No se cedeix la titularitat dels elements ni cap dret d’explotació, a excepció dels propis per a visualitzar els elements. Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment escrit de CIMEXCO.

Amb caràcter merament enunciatiu, que no limitatiu, es prohibeix als usuaris del Portal:

  • Explotar comercialment els continguts del Portal, incloent en aquesta prohibició els productes derivats després de la seva modificació, còpia o reutilització.
  • Reproduir, copiar, extreure, transformar o reutilitzar per a ús privat o explotació comercial, aquells continguts considerats com a disseny gràfic, codi de font, programari o base de dades.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CIMEXCO o de tercers que les cedeixen per al seu ús, sense que pugui entendre’s que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre aquestes, quedant prohibit el seu ús, excepte autorització expressa de CIMEXCO S.A. o del tercer titular. Només s’autoritza l’ús de les nostres marques o noms comercials per a referenciar-nos en el sector com a proveïdor o subministrador de serveis. No obstant això, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres per a poder ajudar-lo quan necessiti referenciar-nos com a proveïdor de serveis.

Queda permès compartir l’enllaç de la nostra pàgina web o seccions incloses en el mateix per a referenciar productes o serveis subministrats per nosaltres, tret que es faci amb finalitats competitives o per a pertorbar el nostre bon nom. El titular de la pàgina web que enllaci els continguts indegudament i en contra d’aquest avís legal serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin causar-se a CIMEXCO o a tercers.

Tota la informació que es rebi, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a CIMEXCO de manera gratuïta. No ha d’enviar-se informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

 

DURADA, VIGÈNCIA I NUL·LITAT

 

L’avís legal té una vigència des de la seva pròpia publicació fins a la seva modificació. El present Avís Legal i la Política de Privacitat podrà ser modificat per CIMEXCO en qualsevol moment, íntegrament o de manera parcial, havent els Usuaris de revisar el contingut periòdicament per a verificar la informació. Les modificacions tenen efecte des del moment en què es publiquen al Portal. S’establirà data de publicació perquè els Usuaris coneguin la versió vigent.

En cas que qualsevol extrem de les presents condicions fos considerat nul o anul·lable, o la seva aplicació resulti impossible, parcial o totalment, per l’aplicació d’una modificació normativa o per sentència judicial o laude arbitral, es mantindrà la vigència de la resta de l’avís.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

CIMEXCO es reserva el seu dret a emprendre les accions arbitrals o judicials que consideri oportunes en el cas que els Usuaris utilitzin la pàgina web de manera indeguda o il·legal. L’Usuari respondrà davant CIMEXCO o davant tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

El no exercici o execució de les accions o drets a tercers per l’incompliment de les disposicions o prohibicions contingudes al present avís legal per part de CIMEXCO no constituirà renúncia a aquests, excepte reconeixement i acord escrit per part seva.

Tota la informació legal inclosa a la nostra pàgina web pot trobar-se en diferents idiomes per a facilitar l’accés a la informació a qualsevol usuari. Si existissin discrepàncies en la traducció de termes als diferents idiomes publicats, es considerarà que preval el sentit del terme en l’idioma espanyol i, per tant, qualsevol interpretació dels termes legals de la present web, seran conforme a la informació presentada en aquest idioma.

Toda la información legal incluida en nuestra página web puede encontrarse en diferentes idiomas para facilitar el acceso a la información a cualquier usuario. Cuando existieran discrepancias en la traducción de términos a los diferentes idiomas publicados, se considerará que prima el sentido del término en el idioma español y, por tanto, cualquier interpretación de los términos legales de la presente web, serán conforme a la información presentada en ese idioma.

Usamos cookies para mejorar su experiencia de usuario.

Al hacer clic en cualquier enlace de la página, está dando el consentimiento para el uso de cookies. Aceptar la Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies